Checklistor för kvalitetssäkrade bokslut i Capego
Checklista Capego
Som hjälp och trygghet i Capego finns checklistor på fliken Färdigställ. Det finns checklistor för både period- och årsbokslut. Punkterna i checklistorna är logiska och följer arbetsgången på ett tydligt sätt. Syftet med checklistorna är att de ska stämma överens med det verkliga arbetsflödet och skapas när du påbörjar ett nytt ärende.

Men dessa checklistor i Capego är inte allt. Nedan har vi sammanställt en checklista över det material som behövs i ett bokslut eller inför en revision. Detta material behövs för att på ett så snabbt och effektivt sätt förenkla revisionsprocessen. Dokumenten kan du spara direkt i Capegos Digitala Årsakt vilket hjälper dig att snabbt och enkelt ställa samman en fullständig och digital bokslutsdokumentation i ett dokument. Med den indexerade PDF-filen anpassar du för olika mottagares behov, till exempel för revisorn eller din kund.

 

 • Bokföringsmaterial för hela räkenskapsåret. (Samliga verifikations pärmar, leverantörs fakturor och kundfakturor)
 • Bokföringsmaterial för de första två månaderna på det nya räkenskapsåret. (Samliga verifikations pärmar, leverantörs fakturor och kundfakturor)
 • Bokslutsspecifikationer med tillhörande dokumentation för samtliga balanskonton. (T ex PDF från Capego Bokslut.)
 • Balans- och resultatrapport för hela räkenskapsåret samt för det nya räkenskapsåret fram till dagen för revisionen.
 • SIE4-fil från Capgo Bokslut, även för det nya räkenskapsåret (tas ut från redovisningsprogramet, se ovan). Maila den till revisorn.
 • Föregående års inkomstdeklaration för bolaget.
 • Senaste slutskattsedeln från Skatteverket.
 • Registreringsbevis från Skatteverket (där det framgår om/när bolaget är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter).
 • F-skattsedeln för det gångna räkenskapsåret.
 • Samtliga skattekontoutdrag och skattedeklarationer för räkenskapsåret samt för de tre första månaderna på det nya räkenskapsåret alternativt ett e-skattekontoutdrag som sträcker sig från första dagen på räkenskapsåret till den dag bokslutet lämnas till revisorn.
 • Kopia på engagemangsbesked från företagets samtliga banker.
 • Kopia på samtliga undertecknade reverser för lån från privatpersoner, privata bolag etc.
 • Undertecknade kassa- och lagerinventeringsintyg.
 • Värderingsintyg för under året sålda inventarier (gäller för bilar, maskiner m m).
 • Sammandrag av kontrolluppgifter för samtliga anställda.
 • Kopia av samtliga försäkringsbrev (företagsförsäkring samt eventuella ytterligare försäkringar).
 • Uppdaterad aktiebok (om det under året skett några ägarförändringar).
 • Uppgifter om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser (t ex företagsinteckningar eller borgensförbindelser).
 • Kopia av väsentliga avtal, som ingåtts under räkenskapsåret.
 • Kopia av protokoll från samtliga styrelsemöten, som hållits under räkenskapsåret.
 • Kopia av protokoll från såväl årsstämma som eventuell extra bolagsstämma som hållits under räkenskapsåret.

Upptäck ett nytt sätt att ta hand om företagets bokslut. Vi har tagit det bästa ur befintliga program, gjort omfattande användarstudier och utvecklat en molnbaserad plattform baserad på verkliga processer och arbetssätt, utan onödiga mellansteg. Läs mer om Capego Bokslut

Stäng meny